Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 25.

1. TRẦN THỊ THANH THỦY
    Giới thiệu về KHTN: Bài 1/ Trần Thị Thanh Thủy: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Khoa học Tự nhiên; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

2. NGUYỄN THỊ TOAN, ...
    Vở bài tập Đạo đức 1 - Bộ KNTT/ Nguyễn Thị Toan, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Đạo đức; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

3. LÊ ANH VINH, ...
    Vở bài tập Toán 1, tập 2 - Bộ KNTT/ Lê Anh Vinh, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Toán; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

4. LÊ ANH VINH, ...
    Vở bài tập Toán 1, tập 1 - Bộ KNTT/ Lê Anh Vinh, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

5. BÙI MẠNH HÙNG, ...
    Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 2 - Bộ KNTT/ Bùi Mạnh Hùng, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

6. BÙI MẠNH HÙNG, PHẠM KIM CHUNG
    Tập viết 1, tập 1 - Bộ KNTT/ Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

7. BÙI MẠNH HÙNG, ...
    Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 - Bộ KNTT/ Bùi Mạnh Hùng, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

8. VŨ QUANG TUYÊN, ...
    Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 - Bộ CTST/ Vũ Quang Tuyên, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Hoạt động trải nghiệm; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

9. BÙI MẠNH HÙNG, ...
    Tập viết 1, tập 1 - Bộ CTST/ Bùi Mạnh Hùng, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

10. HỒ NGỌC KHẢI, ...
    Vở bài tập Âm nhạc 1 - Bộ CTST/ Hồ Ngọc Khải, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Âm nhạc; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

11. TRẦN THANH BÌNH,...
    Vở bài tập Đạo đức 1 - Bộ CTST/ Trần Thanh Bình,...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Đạo đức; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

12. NGUYỄN XUÂN TIÊN, ...
    Vở bài tập Mĩ thuật 1 - Bộ CTST/ Nguyễn Xuân Tiên, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Mĩ Thuật; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

13. TRẦN NAM DŨNG, ...
    Vở bài tập Toán 1, tập 2 - Bộ CTST/ Trần Nam Dũng, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

14. TRẦN NAM DŨNG, ...
    Vở bài tập Toán 1, tập 1 - Bộ CTST/ Trần Nam Dũng, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

15. BÙI MẠNH HÙNG, ...
    Tập viết 1, tập 2 - Bộ CTST/ Bùi Mạnh Hùng, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

16. BÙI MẠNH HÙNG, ...
    Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 2 - Bộ CTST/ Bùi Mạnh Hùng, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

17. BÙI MẠNH HÙNG, ...
    Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 - Bộ CTST/ Bùi Mạnh Hùng, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

18. LÊ THỊ HẢI
    Ôn tập các số trong phạm vi 10000 và 100000: Chủ đề 16-Bài 76/ Lê Thị Hải: biên soạn; TH Số 2 Tây Giang.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Toán; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: TH Số 2 Tây Giang (Bình Định)

19. LÊ HÙNG VƯƠNG
    Luyện tập chung: Trang 177/ Lê Hùng Vương: biên soạn; TH Số 2 Tây Giang.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Toán; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: TH Số 2 Tây Giang (Bình Định)

20. NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN
    UNIT 5: INVENTIONS LISTENING: GIÁO ÁN/ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 12; Tiếng Anh; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: (Phú Yên)

Trang sau |